Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Złoćane prudlešćo

To je bajka wo złoćanym prudlešću. Běchu raz tři pruskle, kotrež bydlachu we wulkim lěsu před wulkej horu. Wone rěkachu Braždźan, Šwičik a Woskawc. Braždźan, Šwičik a Woskawc běchu jara wuwěrne pruskle. Kóždy dźeń swěru dźěłachu hłuboko w lěsu. Kóždy z nich měješe swój wosebity nadawk: Braždźan jako najsylniši z nich rubaše drjewo za woheń a wutwarjenje jich štomoweho bydlenja wosrjedź wulkeho lěsa. Šwičik zaso běše najspěšniši a najwušikniši z nich a tuž wězo měješe nadawk na hóńtwu chodźić a so tak wo dobru a strowu jědź postarać. Ale při tym njeběše cyle sam. Woskawc, kiž bě najwuwěrniši z našich třoch prusklow, staraše so wo domjacnosć. Wón wšědnje zapali woheń z drjewom, kotrež bě sylny Braždźan narubał a wupječe rjanu pječeń ze zwěrjow, kotrež bě spěšny a wušikny Šwičik popadnył. Nimo toho pak naš wuwěrny Woskawc tež zběraše jahody a druhe lěsne płody. Jednoho dnja při zběranju storči na něšto jara, jara dźiwne. Běše to mały mučnik a tutón mučnik poča naraz k njemu rěčeć. Wón powědaše Woskawcej, zo za wulkim lěsom a za wulkej horu běše schowany wulki pokład: złoćane prudlešćo! Mučnik tuž powědaše prusklej Woskawcej, hdźe běše złoćane prudlešćo schowane a kak móžeše je namakać. Cyle zahorjeny doběža Woskawc domoj. Tam tež běštej so runje tej tamnej prusklej, sylny Braždźan a spěšny Šwičik wróćiłoj. Cyle wujachleny přez běhanje poča Woskawc jimaj powědać wo mučniku, kiž móžeše rěčeć, a tež wo wulkim pokładźe za wulkim lěsom a za wulkej horu: wo złoćanym prudlešću. Ale što z toho? Ničo! Braždźan a Šwičik so jenož hněwaštaj na Woskawca, zo njeběše hišće woheń zapalił a jim pječeń napjekł. „Ty by so dyrbjał tajkich hłuposćow woměć a radšo na swoje winowatosće myslić. My tři pruskle smy cyłk a kóždy jednotliwy ma swój nadawk.“, bórbotaše Braždźan z hłubokim hłosom. „Haj, haj, čiń nam něšto k jědźi! Čiń, čiń!“, doda Šwičik njeměrnje. A Woskawc, kiž běše přeco najwuwěrniši ze wšěch třoch prusklow był, dopomni so na swój nadawk a běše zaso wuwěrny. Tak so wšitke tři pruskle toho rěčaceho mučnika a jeho złoćaneho prudlešća woměchu.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament